Canvasbacks flying (Aythya valisineria)
Canvasback drake flying (Aythya valisineria) over native prairie.
Canvasbacks flying over native prairie.
Canvasbacks flying over native prairie.
Canvasbacks flying (Aythya valisineria) over prairie pothole. Native prairie background.
Canvasback drake flying.
Canvasbacks flying (Aythya valisineria)
Canvasbacks flying (Aythya valisineria)
Canvasbacks flying (Aythya valisineria)
Canvasbacks flying into decoys.
Canvasbacks flying into decoys.
Canvasback duck pair (Aythya valisineria) flying.Native prairie.
Canvasback duck pair (Aythya valisineria) flying.Native prairie.
Canvasbacks flying (Aythya valisineria) over prairie pothole. Native prairie background.
Canvasbacks flying (Aythya valisineria) over prairie pothole. Native prairie background.
Canvasbacks flying (Aythya valisineria)